Informacje dla akcjonariuszy

Informacje o dematerializacji akcji

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

  • Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy,
  • Zarząd spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
  • Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.:

  • Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
  • Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

 
Składanie dokumentów akcji oraz świadectw depozytowych – osobiście w siedzibie firmy: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie: Dział Prawny, tel. 612868125, 601741813. Przy składaniu dokumentów konieczne będzie przekazanie danych dotyczących: adresu korespondencyjnego, KRS/PESEL, REGON/nr dowodu osobistego, NIP, nr rachunku bankowego do rozliczeń. Proszę mieć przy sobie dokument tożsamości potwierdzający podawane powyżej dane.

Wezwanie akcjonariuszy do składania dokumentów akcji i świadectw depozytowych:

Ogłoszenie pierwsze z dnia 24 września 2020 r.
Ogłoszenie drugie z dnia 9 października 2020 r.
Ogłoszenie trzecie z dnia 2 listopada 2020 r.
Ogłoszenie czwarte z dnia 25 listopada 2020 r.
Ogłoszenie piąte z dnia 10 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 02.08.2021 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 12.05.2020 r.:

Strona 1 (PDF 36 KB)
Strona 2 (PDF 36 KB)
Sprostowanie (PDF 36 KB)

 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen