Informacje dla akcjonariuszy

Informacje o dematerializacji akcji

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

  • Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy,
  • Zarząd spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
  • Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.:

  • Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
  • Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

 
Składanie dokumentów akcji oraz świadectw depozytowych – osobiście w siedzibie firmy: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie: Dział Prawny, tel. 612868125, 601741813. Przy składaniu dokumentów konieczne będzie przekazanie danych dotyczących: adresu korespondencyjnego, KRS/PESEL, REGON/nr dowodu osobistego, NIP, nr rachunku bankowego do rozliczeń. Proszę mieć przy sobie dokument tożsamości potwierdzający podawane powyżej dane.

Wezwanie akcjonariuszy do składania dokumentów akcji i świadectw depozytowych:

Ogłoszenie pierwsze z dnia 24 września 2020 r.
Ogłoszenie drugie z dnia 9 października 2020 r.
Ogłoszenie trzecie z dnia 2 listopada 2020 r.
Ogłoszenie czwarte z dnia 25 listopada 2020 r.
Ogłoszenie piąte z dnia 10 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 14.06.2023 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 22.07.2022 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 24.06.2022 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 02.08.2021 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 12.05.2020 r.:

Strona 1 (PDF 36 KB)
Strona 2 (PDF 36 KB)
Sprostowanie (PDF 36 KB)

 

BioaronDentosept Complex
FiordaPelafen